female shaft (Rad 4700228)

Item# 39001543
$557.31